Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Thứ bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 06 - 07 - 2018
100%

 

TT Mã Thủ tục Hành Chính Tên Thủ tục hành chính Nội dung
1 TTR-THA-2

Giải quyết khiếu nại lần đầu  tại cấp tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515109&Keyword=(%20TTR-THA-2)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
2 TTR-THA-6

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515110&Keyword=(%20TTR-THA-6)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
3 TTR-THA-9

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515121&Keyword=TTR-THA-9&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
4 TTR-THA-13

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515159&Keyword=(%20TTR-THA-13)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
5 TTR-THA-20

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515194&Keyword=(%20TTR-THA-20)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
6 TTR-THA-16

Kê khai tài sản, thu nhập

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515235&Keyword=(%20TTR-THA-16)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
7 TTR-THA-17

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515235&Keyword=(%20TTR-THA-17)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
8 TTR-THA-18

Xác minh tài sản, thu nhập

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515239&Keyword=(%20TTR-THA-18)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
9 TTR-THA-27

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515244&Keyword=(%20TTR-THA-27)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
10 TTR-THA-28

Thủ tục thực hiện việc giải trình

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515298&Keyword=(%20TTR-THA-28)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
11 TTR-THA-3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515319&Keyword=(%20TTR-THA-3)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
12 TTR-THA-7

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515325&Keyword=(%20TTR-THA-7)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
13 TTR-THA-10

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515329&Keyword=(%20TTR-THA-10)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
14 TTR-THA-14 Tiếp công dân tại cấp huyện      http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515357&Keyword=(%20TTR-THA-14)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a
15 TTR-THA-21

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=515427&Keyword=(%20TTR-THA-21)&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

<

Tin mới nhất

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công...(06/07/2018 4:14 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
213 người đã bình chọn
328 người đang online