Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 10 - 02 - 2020
100%

TT

Mã Thủ tục Hành Chính

Tên Thủ tục hành chính

Nội dung

1

TTR-THA-2

Giải quyết khiếu nại lần đầu  tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109922

2

TTR-THA-6

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109923

3

TTR-THA-9

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=216431

4

TTR-THA-13

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109927

5

TTR-THA-20

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109930

6

TTR-THA-16

Kê khai tài sản, thu nhập

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109937

7

TTR-THA-17

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109933

8

TTR-THA-18

Xác minh tài sản, thu nhập

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109934

9

TTR-THA-27

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109935

10

TTR-THA-28

Thủ tục thực hiện việc giải trình

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109936

11

TTR-THA-3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109924

12

TTR-THA-7

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109925

13

TTR-THA-10

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=216430

14

TTR-THA-14

Tiếp công dân tại cấp huyện     

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=126051

15

TTR-THA-21

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=109931

 

<

Tin mới nhất

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công...(10/02/2020 9:06 CH)