Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Hệ thống Quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

100%

Ngày 20/10/2011 Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ký quyết định ban hành Hệ thống Quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

Xem chi tiết liên kết:

1. Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng:

PL.ST.02 CSCL.doc

PL.ST.03 MTCL.doc

 2. Mục tiêu chất lượng các phòng nghiệp vụ:

MTCL P1.doc

MTCL P2.doc

MTCL P3.doc

MTCL Phong TT chong tham nhung.doc

MTCL Phong XL STT.doc

MTCL Van phong.doc

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng:

Van phong.doc

Phong 1.doc

Phong 2.doc

Phong 3.doc

Phong CTN.doc

Phong XL STT.doc

4. Phân công nhiệm vụ của các Phòng:

Q Đ phan cong cac vi tri VP.doc;

Q Đ phan cong cac vi tri p1.doc

 Q Đ phan cong cac vi tri p2.doc

Q Đ phan cong cac vi tri p3.doc

Q Đ phan cong cac vi tri p CTN.doc;

Q Đ Phan cong vi tri p XLSTT.doc

5. Hệ thống quy trình của Thanh tra tỉnh:

* Phòng TT&GQKNTC1:

- Quy trình Tiếp công dân:

Mau don.doc

QT.TT.11 Quy trinh tiep dan.doc

- Quy trình tiếp nhận xử lý đơn thư:

Maudon.doc

Mẫu số.50 QĐ 131doc.doc

Mẫu số.TT04 doc.doc

QT.TT.12 Quy trinh xu ly don thu.doc

 - Quy trình giải quyết khiếu nại:

Mau_don.doc

MS 32, 41.doc 

QT.TT.13 Quy trinh GQ khieu nai.doc

- Quy trình giải quyết tố cáo:

Mau don ban hanh kem theo TT 01.doc

Mau so 46.doc

QT.TT.14 Quy trinh giai quyet to cao.doc 

* Phòng TT&GQKNTC2:

QT.TT.16 - Quy trinh tien hanh mot cuoc thanh tra.doc

* Văn phòng:

- Quy trình Quản lý văn bản đi và đến:

Quy trinh xu ly van ban di - den.DOC

- Quy trình đánh giá cán bộ:

BM.TT.09.01.DOC

Phu luc 09.01.doc

QT.TT.09 Danh gia can bo.doc

- Quy trình xây dựng công tác thanh tra, Phòng CTN:

QT.TT.Quy trinh XD chuong trinh TT.doc

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh, Phó chánh thanh tra:

QD nhiem vu QH của CTT, PCTT.doc

7. Sổ theo dõi khắc phục, phòng ngừa:

SỔ THEO DÕI KPPN.doc

8. Sổ tay:

QĐ ban hanh.doc

PL.ST.01 So do tuong tac.doc

PL.ST.02 CSCL.doc 

PL.ST.03 MTCL.doc

PL.ST.04 kế hoạch thực hiện MTCL.doc

 - PL.ST.05 - BÁO CÁO THỰC HIỆN MTCL.doc

PL.ST.06 - KH-ĐO LƯỜNG SỰ THOẢ MÃN KHÁCH HÀNG.doc

PL.ST.07 - BẢNG CÂU HỎI ĐO LƯỜNG SỰ THOẢ MÃN KH.doc

PL.ST.08 - PHIẾU THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CV.doc

PL.ST.09 - SỔ THEO DÕI KẾT QUẢ XỬ LÝ CÔNG VIỆC.doc

PL.ST.10 - SỔ THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC.doc

 - ST Thanh tra tinh Thanh Hóa.doc

 

 
Nguồn: Thanh tra tỉnh