Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 1133/QĐ-TTg 15/09/2013 Về việc thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 (gọi tắt là Đề án 1-1133/QĐ-TTg).
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 2011
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
02/01/2012 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật khiếu nại năm 2011
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật tố cáo năm 2011
7741/UBND-NC 09/11/2011 Xây dựng kế hoạch Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2012
97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP Quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra 2010.
56/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội ban hành luật thanh tra 2010
Dự thảo Luật đất đai sửa đổi
1