Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Thanh tra Chính phủ ban hành Quy chế Công khai kết luận thanh tra

100%

Ngày 31/7/2012, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã ký Quyết định số 1885/QĐ-TTCP ban hành Quy chế Công khai kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Quy chế Công khai kết luận thanh tra gồm có 4 chương, 11 điều. Trong đó, Chương I, Quy định chung; Chương II, Thẩm quyền, nội dung, phương thức công khai kết luận thanh tra; Chương III, Thủ tục công khai kết luận thanh tra; Chương IV, Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm.

Về nội dung kết luận thanh tra được công khai, Quy chế nêu: Trừ việc công khai văn bản Kết luận thanh tra với đối tượng thanh tra được công bố tại cuộc họp do Tổng Thanh tra Chính phủ hoặc Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký kết luận thanh tra chủ trì với sự tham gia của Trưởng đoàn thanh tra, đại diện Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thì các nội dung của kết luận thanh tra phải xây dựng thành Thông báo Kết luận thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ hoặc Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký kết luận thanh tra ký. Thông báo Kết luận thanh tra gồm có các nội dung: Nội dung thanh tra; Ưu điểm và  những vi phạm phát hiện qua thanh tra; Kiến nghị xử lý hành chính, kinh tế, hình sự và các kiến nghị khác theo quy định của pháp luật.

Quy chế cũng quy định rõ, trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến cuộc thanh tra hoặc cơ quan báo chí yêu cầu cung cấp thông tin ngoài các buổi họp báo thì được hướng dẫn liên hệ với Người phát ngôn của TTCP. Việc gửi Thông báo Kết luận thanh tra cho các cơ quan báo chí sẽ do Văn phòng TTCP thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra CP hoặc của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký kết luận thanh tra.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cũng nêu: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ thông báo kịp thời với Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ để báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

 

Nguồn: thanhtra.gov.vn